Somebody mixed my medicine!

Home Theme Ask

I’m crying again

Zdradziłaś kur*o mnie
pod pociąg się położę
ale nie przejedzie mnie
bo kurwa jedzie po innym torze

Chryzantemy złociste
w półlitrówce po czystej
stoją na fortepianie
i nie podlewa ich kurwa nikt

Zdradziłaś kur*o mnie
rzucę się w morskie fale
ale nie utopię się
bo kurwa pływam doskonale

Chryzantemy złociste…

Zdradziłaś kur*o mnie
rzucę się z wysokości
ale nie połamię się
bo kurwa mam gumowe kości

Chryzantemy złociste…

Zdradziłaś kur*o mnie
pistolet sobie kupię
ale nie zastrzelę się
bo kurwa mam cię głęboko w dupie

Chryzantemy złociste…
Chryzantemy złociste…

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter